Nowe kwalifikacje - nowa szansa RPMA.09.01.00-14-d431/19 - Projekty unijne Verbum

PROJEKTY UNIJNE
Przejdź do treści

Menu główne:

Nowe kwalifikacje - nowa szansa RPMA.09.01.00-14-d431/19

PROJEKTY REALIZOWANE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CEL PROJEKTU
Zwiększenie aktywności społeczno-edukacyjnej oraz zdolności do zatrudnienia u minimum 85% z 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o cechach zgodnych z opisaną poniżej grupą docelową poprzez realizację zaplanowanych form wsparcia uczestników projektu w okresie 1.07.2020-31.08.2021.

GRUPA DOCELOWA
50 osób (32 kobiety i 18 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie doświadczających wielokrotnego wykluczenia, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatu płockiego i sierpeckiego, w niżej wymienionych gminach:
Bodzanów, Bulkowo, Drobin - obszar wiejski, Słubice, Wyszogród - obszar wiejski, Gozdowo, Mochowo, Sierpc - obszar wiejski, Rozciszewo, Zawidz.
Grupę docelową stanowić będą w 100% osoby pozostające bez pracy (30 osób bezrobotnych i 20 osób biernych zawodowo),powyżej 18. roku życia, w tym minimum 5 osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy projektu muszą należeć do kategorii osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Uczestnikiem projektu może być osoba,która nie korzystała i nie korzysta ze wsparcia oferowanego w projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19. Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W PROJEKCIE
1. Diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników
2. Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne/prawno-obywatelskie)
3. Trening kompetencji społecznych i życiowych
4. Indywidualny coaching kariery
5. Szkolenia zawodowe
6. Kurs komputerowy
7. Pośrednictwo pracy
8. Staże zawodowe dla 10 osób
9. Zatrudnienie dla 15 osób.
ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU
Strona korzysta z cookies, jeśli nie zgadzasz się z polityką prywatności - opuść stronę.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego