RPWP 06.03.01-30-0160/17 Zostań Wielkopolskim Przedsiębiorcą - Projekty unijne Verbum

PROJEKTY UNIJNE
Przejdź do treści

Menu główne:

RPWP 06.03.01-30-0160/17 Zostań Wielkopolskim Przedsiębiorcą

PROJEKTY ZAKOŃCZONE
HARMONOGRAMY

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ROZLICZENIE DOTACJI
W związku z koniecznością rozliczenia środków finansowych przekazanych Uczestnikom projektu w formie dotacji informuję, że podczas najbliższej kontroli należy przygotować zestaw dokumentów, których wzory zamieszczamy poniżej. Do zestawienia należy dołączyć kopie faktur potwierdzających zakup przedmiotów/rzeczy/ usług ujętych w biznesplanie i dotyczących jedynie dotacji, a nie wsparcia pomostowego.
Do wglądu należy przygotować KPiR.
Wzory dokumentów do pobrania:
3. Wniosek o zmianę w harmonogramie rzeczowo-finansowym
5. Dokument OT  (wpisujemy przedmioty o wartości od 3500 zł)
7. Oświadczenie zbywcy (wypełniemy w wypadku zakupu rzeczy używanych)

W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny z biurem projektu  :  biuro@verbum.net.pl ; 618552419
KOMUNIKAT
W związku z zagrożeniem koronawirusem zostają zawieszone do dnia 26 kwietnia 2020 roku działania projektowe związane z bezpośrednim kontaktem osobistym uczestników projektu.
Nie będą odbywały się kontrole działalności gospodarczej w projekcie
Zostań Wielkopolskim Przesiębiorcą.


HARMONOGRAMY :


DORADZTWA :  KALISZ         POZNAŃ           LĄDEK
KOMUNIKAT
Z powodu zagrożenia koronawirusem zostają zawieszone planowane kontrole działalności gospodarczej w projekcie Zostań Wielkopolskim Przedsiębiorcą.
KOMUNIKAT

Informujmy, iż od października 2019 roku rozpoczynamy realizację kolejnej formy wsparcia dla Uczestników projektu, tj.  Indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

Poniżej przedstawiamy główne założenia tej formy wsparcia:

  • Głównym celem jest rozwiązanie konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa poprzez doradztwo specjalistyczne.
  • Celem doradztwa ma być  rozwiązanie lub przedstawienie rozwiązania konkretnego problemu, zaś jego efektem opracowanie lub wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa (np. wdrożenia nowych metod produkcji, rozszerzenia działalności itp.).
  • Wsparcie przewiduje łącznie zrealizowanie 12 godzin doradztwa na jednego przedsiębiorcę.
  • Usługi doradcze będą świadczone przez konsultantów zewnętrznych.
  • Usługa doradcza nie może przede wszystkim stanowić elementu stałej lub okresowej działalności ani też bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, takich jak np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego, regularne usługi prawne, usługi w zakresie reklamy.

Prosimy Państwa o zgłaszanie swoich potrzeb w tym zakresie na adres mailowy kierownika projektu   

Doradztwo indywidualne nie obejmuje szkoleń.
7 października 2019 r.


INFORMACJA
WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE ZAŁOŻYŁY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I PRZYSTĄPIĄ DO PODPISANIA UMOWY O DOTACJĘ PROSZONE SĄ O WYPEŁNIENIE FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIE O POMOC DE MINIMIS I ZŁÓŻENIE GO W DNIU PODPISANIA UMOWY.
3 lipca 2019 r.
KOMUNIKAT
z dnia 2 lipca 2019 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku z brakiem stanowiska Departamentu Wdrażania  EFS UMWW w sprawie określenia poziomu wykształcenia niektórych uczestników projektu, nie jest możliwe opublikowanie ostatecznej listy osób, którym przyznano dotacje. Wszystkie osoby z listy podstawowej od pozycji 1. do 32., z wyłączeniem osób na pozycjach 10. i 20., mogą  już otwierać działalność gospodarczą. Pozostałe osoby prosimy o wstrzymanie się z rejestracją działalności, gdyż nie możemy zagwarantować  Państwu wsparcia finansowego.
Podpisywanie umów o przyznanie jednorazowej dotacji zaplanowane jest dla osób z Kalisza na 9 lipca 2019 r., w godzinach 9.00 - 17.00.  Prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, zagwarantowanie obecności poręczycieli i współmałżonków oraz o ustalenie z RIG w Kaliszu godziny podpisania umowy.
Osoby z Lądka będą podpisywały umowy w Lądku w dniu 11 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy.
Osoby z Poznania będą podpisywały umowy w dniu 12 lipca 2019 r. w biurze projektu, Plac Wolności 18, po uprzednim uzgodnieniu godziny.
Przypominamy o konieczności posiadania dowodów osobistych przez osoby podpisujące umowy, a osoby poręczające, oprócz dowodów osobistych -  muszą mieć  aktualne zaświadczenia o zarobkach.

KOMUNIKAT KOMISJI OCENY WNIOSKÓW z dnia 24 czerwca 2019 r.
W dniu 18.06.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków  w ramach projektu nr RPWP.06.03.01-30-0160/17, realizowanego przez Verbum Akademia Szkoleń Sp. z o.o. w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Kaliszu.
Komisja ustaliła następującą klasyfikację :
Osoby zakwalifikowane : od pozycji 1 do 32
Osoby rezerwowe : od pozycji 33 do 38
Brak kwalifikacji : od pozycji 39
Lp.Numer ewidencyjnyLiczba punktówUwagi
1.02893,5
2.02392
3.01391
4.05090,5
5.00989,5
6.02787,5
7.01187,5
8.01086
9.00886
10.02286warunkowo umieszczony na liście do czasu zweryfikowania poziomu wykształcenia
11.01485
12.01984,5
13.00183
14.02182,5
15.02982
16.01281,5
17.04679,5
18.04078,5
19.03378,5
20.00778brak kwalifikacji ze względów formalnych (poziom wykształcenia ponad ISCED 3)
21.02674
22.00673,5
23.01672,5
24.04271
25.03470,5
26.04770
27.03570
28.05270
29.01869,5
30.00368
31.02567
32.05566
33.04466
34.04164,5
35.04364
36.05364rezygnacja UP
37.05663warunkowo umieszczony na liście do czasu zweryfikowania poziomu wykształcenia
38.00462,5
39.05462
40.03260
Zgodnie z § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych Uczestnicy,  którzy  nie  zostaną  wytypowani  do  otrzymania  dotacji  mają  prawo  wnieść  odwołanie w  terminie  5  dni  roboczych  od  dnia otrzymania informacji dotyczącej oceny.
KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
ze względu na konieczność zaproszenia kilku Uczestników projektu do negocjacji ich biznesplanów ogłoszenie wyników prac
Komisji Oceny Wniosków nastąpi w ostatnim tygodniu czerwca.
Przepraszamy za opóźnienie .

18 czerwca 2019 r.

KOMUNIKAT

INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO
WRAZ Z BIZNESPLANAMI NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE PROJEKTU
DO DNIA 13 MAJA 2019 r.

25 maja 2019 r.
Projekt  nr RPWP 06.03.01-30-0160/17 "Zostań Wielkopolskim Przedsiębiorcą"Celem  głównym  projektu jest przyczynienie się do wzrostu liczby nowopowstałych, trwałych przedsiębiorstw powstałych dzięki zaktywizowaniu  45 osób o niskich kwalifikacjach (w tym 26 kobiet), bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku od 30 lat, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego.  Dzięki przeszkoleniu z zakresu zakładania własnej firmy zostanie udzielonych 36 dotacji bezzwrotnych i wsparcie pomostowe dla 36 firm.
W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

1. Doradztwo
- doradca zawodowy - indywidualne spotkania po 2 h na uczestnika., przeprowadzenie diagnozy kompetencji zaw. w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.,
- psycholog - indywidualne spotkania 2 g. na uczestnika., przeprowadzenie testu predyspozycji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Szkolenia – 15-osobowa grupa,  8 g. dziennie.
Szkolenia będą się odbywać w miejscowościach, w których zamieszkuje większość uczestników w danej grupie.
- ABC przedsiębiorczości - 8h
- Jaka firma? 8h
- E-handel 4h
- Podatek 4h
- Deklaracje. ZUS i program Płatnik 4h
- Rejestracja firmy- 4h
- Zarządzanie firmą 16h
- Skuteczna promocja i marketing 8h
- Tworzenie Biznes Planu 24h
Szkolenia poprowadzą wykwalifikowani trenerzy w oparciu o zajęcia teoret. i prakt.– wykłady, ćwicz., prezentacje. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia uczestnictwa, catering.
3. Przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w kwocie 23 000 zł + wsparcie pomostowe 1500 zl/m-c.
Wsparcie udzielane jest na podstawie "Standardów realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-2020…". Uczestnik składa wniosek wraz z biznesplanem  po zakończeniu szkoleń i doradztwa. Dotacje otrzymają biznesplany ocenione najwyżej przez Komisje Oceny Wniosków.
Jednorazowa dotacja inwestycyjna zostanie wypłacona w IV-V 2019 r. na podstawie dokumentacji założycielskiej nowo otwartych firm.
Wniosek składany bedzie po zakończeniu szkolenia w ciągu 10 dni. Oceny wniosków dokona komisja. Kryteria merytoryczne:
- sektor, branża - 0 - 10 pkt.,
- posiadane zasoby: 0 – 10 pkt.,
- planowany koszt przedsięwzięcia: 0 - 10 pkt.,
- charakterystyka potencjalnych klientów/odbiorców/kontrahentów: 0 – 5 pkt.,
- charakterystyka konkurencji: 0 – 5 pkt.,
- stopień przygotowania inwestycji do realizacji: 0 - 10 pkt.,
- posiadane wykształcenie/doświadczenie do prowadzenia działalności gosp.: 0 - 10 pkt.
Zostanie utworzona 1 lista rankingowa uwzględniająca procedurę  odwoławczą. Uczestnik  projektu w ciągu 5 dni od dnia otrzymania informacji o podjętej decyzji ma prawo zwrócić się z prośbą o ponowną weryfikację wniosku.
4. Pomoc szkoleniowo-doradcza, która udzielana jest na podstawie umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia pomostowego.
W ramach wsparcia pomostowego przedsiębiorca otrzymuje:
a) śr. pieniężne - 1500 zł/miesiąc przez 12 m-cy na pokrycie opłat bieżących
b) specjalistyczne usługi doradcze w kwocie limitu 1300 zł na jednego przedsiębiorcę .
W okresie funkcjonowania wsparcia pomostowego przewidziane są dwie wizyty kontrolujące działalność gospodarczą i dwie wizyty monitorujące.
Osoby, którym zostanie przyznana dotacja będą zobowiązane do zagwarantowania zabezpieczenia finansowego dotacji (poręczyciel, hipoteka, weksel lub inne).
Przed złożeniem wniosku o dotację i pomostówkę należy otworzyć działalność gospodarczą, gdyż wnioskodawcą jest nowo założona firma.

Dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej wynosi 1 668 006  zł.
Dofinansowanie z budżetu krajowego wynosi 196 236 zł.
REKRUTACJA
Termin rozpoczęcia rekrutacji - 24 stycznia 2019 r.
Termin zakończenia rekrutacji - 6 lutego 2019 r.
Do zapoznania się i pobrania:
UWAGA
W punkcie IV. wstępnego formularza rekrutacyjnego należy opisać planowaną działalność gospodarczą. Ze względu na trudną do przewidzenia objętość tej charakterystyki, należy ją przedstawić na oddzielnej kartce zatytułowanej IV. Krótki opis planowanej działalności gospodarczej , podpisać i dołączyć w odpowiednie miejsce formularza.


UWAGA !
NADAL TRWA REKRUTACJA !
KOMUNIKAT
W związku z niespełnieniem przez wszystkich kandydatów warunków uczestnictwa w projekcie, na podstawie pargrafu 2. pkt 7. regulaminu
rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 15 lutego 2019 r.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o składanie wstępnych formularzy rekrutacyjnych w biurze projektu.
11 lutego 2019 r.
Strona korzysta z cookies, jeśli nie zgadzasz się z polityką prywatności - opuść stronę.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego